Kvalitetsstyrning

SKRS:s (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) policy är att bedriva ett aktivt, systematiskt och ständigt pågående kvalitetsarbete för att skydda data, information, datorsystem och utrustning mot bedömda hot samt säkerställa att gällande myndighetskrav efterföljs med målen att

 • verksamheten ska präglas av långt drivet kvalitetstänkande
 • fortlöpande ta del av framsteg, rön och nyheter och applicera dessa i verksamheten
 • samhälle, kunder och medarbetare ska ha fullt förtroende för verksamheten.

SKRS:s policy med tillhörande regler, riktlinjer och rekommenderade skyddsåtgärder ska följas av samtliga medarbetare.

Kvalitetsstyrningen inom SKRS omfattar komponenterna kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, kvalitetsmedvetande och kvalitetsutveckling.

Kvalitetssäkring

Syftet med SKRS:s kvalitetssäkringssystem är att SKRS ska

 • uppfylla myndighetskrav
 • möta kundens krav (såväl uttalade som outtalade) och förväntningar på kvalitet i datahantering, produkter och tjänster
 • säkerställa spårbarhet, reproducerbarhet och bibehållen kvalitet
 • ha en fullgod dokumentation.

Kvalitetssäkringssystemet omfattar ett regelverk med skrivna Standard Operating Procedures (SOP), instruktioner och processbeskrivningar för bland annat

 • åtkomstkontroll
 • lösenordshantering
 • upprättande och ändringar av registerformulär på registerplattformen
 • validering av registerformulär på registerplattformen
 • säkerställande av datakvalitet
 • ändringar och borttagande av data.

Kvalitetskontroll

SKRS:s kvalitetskontroll omfattar alla aktiviteter som genomförs inom kvalitetssäkringssystemet för att verifiera att kvalitetskraven är uppfyllda, det vill säga

 • validering
 • uppföljning och utvärdering.

Kvalitetsmedvetande

SKRS strävar efter en utbredd medvetenhet inom organisationen om vikten av kvalitet och att kvalitetstänkandet ska genomsyra varje del av arbetsprocessen.

Kvalitetsutveckling

Inom SKRS pågår en kontinuerlig process för kvalitetshöjande åtgärder inom produkter, processer och personalutveckling.

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 29 juni 2020