Ny artikel om LKG-registret publicerad

Den fjärde vetenskapliga artikeln, baserad på LKG-registret, publicerades i BMC Health Services Research med open access 2020-06-11. Författare är Kristina Klintö och medarbetare från samtliga Sveriges LKG-centra. Syftet med LKG-registret är att främja kvalitetskontroll, forskning och förbättring av behandlingen vid LKG, genom jämförelse av de långsiktiga resultaten avseende kirurgi, tänder/bett och tal vid Sveriges LKG-centra. Syftet med studien var att undersöka täcknings- och rapporteringsgraden i LKG-registret. I artikeln beskrivs även LKG-registrets utformning och frågor om variablernas reliabilitet (d v s tillförlitlighet) och validitet (d v s om de mäter det de är avsedda att mäta) diskuteras. För att uppnå hög reliabilitet och validitet i ett kvalitetsregister, måste täcknings- och rapporteringsgraden vara hög, och de variabler som ingår måste vara få och tillförlitliga. Dessutom måste de som registrerar kalibrera sig med varandra regelbundet. LKG-registret uppfyller detta, och det är därför möjligt att använda registerdata för öppen jämförelse mellan LKG-centra. Om skillnader mellan behandlingscentra upptäcks måste nya bedömningar av insamlad rådata genomföras, innan det är möjligt att dra definitiva slutsatser av resultaten.

Länk till artikeln finns här: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05389-x