Organisation

Styrgrupp

Utvecklingen av LKG-registret bedrivs i huvudsak av en styrgrupp, där två representanter från varje LKG-centrum ingår, samt två patientrepresentanter. Styrgruppen är tvärprofessionell, och representeras av plastikkirurger, ortodontister, logopeder och omvårdnadspersonal. Styrgruppen följer registerplanen som upprättades 2009-12-17

Registercentrum

Den kompetens som registret behöver utöver detta, såsom statistik och IT, drift och datasäkerhet kring registerplattformen tillhandahålls av Registercentrum Syd (RC Syd).

Patientinformation

Det finns en informationsbroschyr som är gemensam för hela landet och som delges dig som patient/vårdnadshavare. Utöver detta kan du ta del av information om LKG-registret här på hemsidan.

Behandling av personuppgifter

Registerägare och centralt personuppgiftsansvarig är Region Skåne. Varje enskild användare av registret ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt och att varje LKG-centrums lokala rutiner följs.

Deltagande centra

Samtliga sex LKG-centra och sju universitetssjukhus som är verksamma i LKG-vården i Sverige registrerar i LKG-registret.  Se fliken ”Deltagande LKG-centra” för kontaktuppgifter.

Ansökan om medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sedan 2016 finansieras majoriteten av arbetet med LKG-registret med hjälp av medel från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister, SKL. Dessförinnan bedrevs arbetet till större delen ideellt och med medel från de landsting de deltagande enheterna tillhör.