Forskningsprojekt

Svenska kvalitetsregistret för LKG – utvärdering av behandlingsdata vid 5 års ålder:

Inom ramen för detta projekt planeras två vetenskapliga artiklar: 1) En beskrivande artikel om LKG-registrets uppkomst, uppbyggnad, våra erfarenheter hittills och framtida målsättningar. 2) En artikel där vi presenterar data för barn med LKG registrerade vid 5 års ålder. Dataanalys pågår, och bakgrundsdata och data avseende kirurgi, ortodonti och tal kommer att presenteras för enskilda centra och jämföras med sammanslagna data från samtliga centra.

Utvärdering av reliabiliteten i 5-års index för skattning av ocklusion i det svenska kvalitetsregistret för läpp-käk-gomspalt:

Syftet var att utvärdera reliabiliteten i 5-års index för skattning av ocklusion (Atack-index) hos barn födda med enkelsidig läpp-käk-gomspalt (LKG). Avidentifierade gipsmodeller från 101 5-åringar födda med enkelsidig LKG mellan 2009 och 2011 från Sveriges sex LKG-centra inkluderades. Fjorton ortodontister bedömde modellerna individuellt enligt Atack-index, två gånger. I 20 % av fallen var samstämmigheten mellan bedömare total. I 52 % av fallen skilde sig medianen ett skalsteg. Samstämmigheten inom bedömare beräknat med kvadratiskt vägd Kappa var 0.67-1.00 och mellan bedömare 0.72-0.92. Sammanfattningsvis var reliabiliteten god, och resultaten visade att Atack-index är en tillförlitllig metod för att skatta ocklusion hos barn födda med enkelsidig LKG. Resultaten kommer att presenteras vid European Orthodontic Society i Edinburgh, juni 2018, och även publiceras i en vetenskaplig artikel.

Talutvärdering av barn födda med läpp-käk-gomspalt vid 5 års ålder – en nationell intercenterstudie:

Projektet är unikt då det är första gången barn från samtliga Sveriges LKG-centra undersöks inom samma studie. Barnen hade opererats enligt respektive centers gällande operationsprogram. Sex konsekutiva grupper födda med unilateral LKG mellan 2008 och 2010, totalt 57 barn, deltog. Talet dokumenterades med standardiserade ljudinspelningar vid 5 års ålder. Hörsel- och öronstatus undersöktes också. Inspelningarna bedömdes perceptuellt av en logoped från varje centrum. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna förelåg gällande andelen procent korrekta konsonsnter, hypernasalitet och velofarynxfunktion. Resultaten var likvärdiga med dem som påvisats i tidigare studier vid 5 års ålder. Som grupp var barnens tal sämre jämfört med normdata från jämnåriga barn utan spalt, men spridningen var stor inom grupperna. Enskilda barn hade mycket avvikande tal och andra typiskt tal för åldern. Manuskript kommer att skickas in för publicering under 2018.

Utvärdering av tillförlitligheten i taldata baserat på LKG-registret:

Studie är avslutad och resultaten publicerades 2018 i Cleft Palate-Craniofacial Journal. Projektet påbörjades som en pilotstudie inom ramen för en magisteruppsats vid Lunds universitet, och utvidgades därefter till att omfatta 93 barn födda med någon typ av LKG mellan 2005 och 2009, registrerade i LKG-registret vid 5 års ålder vid Skånes Universitetssjukhus. Registrerad taldata jämfördes med motsvarande data baserat på tre oberoende lyssnares bedömningar. Sammanfattningsvis indikerade resultaten att data för AKOK (andelen korrekta orala konsonanter) och talavvikelser bakom velofarynx i LKG-registret är tillförlitlig, medan resultaten för talavvikelser framför velofarynx, velofarynxfunktion och förståelighet bör tolkas med försiktighet. Om skillnader i resultat upptäcks mellan centra, bör man gå tillbaka och analysera rådata innan man drar några definitiva slutsatser kring behandlingsresultaten.