Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
23 februari 2021

Sammanfattning av LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registrets verksamhet 2020 och planer för 2021

 

Den pågående pandemin har påverkat vården i stort och till viss del även LKG-vården och LKG-registrets verksamhet. Detta till trots har vi inom registret kunnat genomföra en hel del insatser. I denna artikel beskriver vi delar av det arbete som gjorts 2020 och planer för kommande år.

På grund av pandemin har vårdinsatser vid vissa LKG-centra skjutits upp under perioder och patientbesök har ibland erbjudits digitalt. Trots detta har vi på det stora hela ändå lyckats upprätthålla LKG-vården det senaste året utan allt för stora fördröjningar av vårdinsatserna. Kommande årsrapporter kommer att visa i vilken grad pandemin har påverkat LKG-vården.

Nedan följer en liten genomgång av arbete som pågått, pågår samt planeras:

  • För att LKG-registret ska vara tillförlitligt måste uppgifterna som registreras vara så korrekta och kompletta som möjligt. Detta är något vi arbetar med kontinuerligt, bland annat genom att vi granskar data, inför spärrar för felregistrering och att de som registrerar i registret kalibrerar sig med varandra.
  • Vi arbetade under 2020 fortsatt för att nå certifieringsnivå 1.
  • Vi utformade under 2020 en patientversion av vår årsrapport.
  • Vi publicerade under 2020 tre artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt startade upp två nya forskningsstudier.
  • Under hösten 2020 byggde vi en ny hemsida i syfte öka tillgängligheten.
  • I oktober 2020 genomförde vi en nationell undersökning av hur barnen/ungdomarna eller vårdnadshavarna upplever den givna vården. Resultaten kommer att publiceras i nästa årsrapport.
  • Vi utvecklade under 2020 en ny kvalitetsindikator, ”Tid till första kontakt med LKG-teamet”, som kommer att publiceras på Vården i siffror (https://vardenisiffror.se) i juni 2021.
  • Under 2021 fortsätter vårt arbete med att ta fram fler kvalitetsindikatorer.
  • Vi har under en tid arbetat aktivt för att ta fram mått där barnen/ungdomarna själva utvärderar behandlingsresultaten. Processen tar tid eftersom det är viktigt att finna ett mått som kan bidra till att förbättra vården utan att undersökningen har negativa effekter på barnens/ungdomarnas välbefinnande. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021.
  • Tillsammans med företrädare för Vetenskapsrådet har vi arbetat för att ansluta LKG-registret till RUT (Register Utiliser Tool), som är Vetenskapsrådets metadataverktyg för att visa forskare vilka variabler som ingår i olika kvalitetsregister. Anslutning kommer att ske 2021.

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till medarbetare runt om i landet och alla medverkande barn, ungdomar och familjer som möjliggör utvecklingen av LKG-registret och LKG-vården!