Avslutade projekt

Täckningsgrad, rapporteringsgrad och utformning av det svenska LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret

Resultaten för detta projekt publicerades i BMC (BioMed Central) Health Services Research 2020. Syftet med studien var att undersöka täcknings- och rapporteringsgraden för det svenska LKG-registret, att beskriva registrets utformning och diskutera frågor om tillförlitlighet och validitet för de inkluderade variablerna. Den genomsnittliga täckningsgraden för barn födda 2009 till 2018 var 95,1 %. För spaltrelaterade operationer var den genomsnittliga rapporteringsgraden 92,4 %. Den genomsnittliga rapporteringsgraden för tänder/bett och tal vid fem års ålder var 92 respektive 97,5 %. För att uppnå giltig och tillförlitlig data i ett kvalitetsregister måste täcknings- och rapporteringsgraden vara hög, variablerna tillförlitliga och de som registrerar måste kalibrera sig regelbundet. Det svenska LKG-registret uppfyller dessa krav.

Klicka här för att komma till publikationen.

Utvärdering av tillförlitligheten hos talvariabler och kvalitetsindikatorer för tal i LKG-registret

Studien är avslutad och resultaten publicerades 2020 i Cleft Palate-Craniofacial Journal. Syftet var att utvärdera tillförlitligheten hos talvariabler och kvalitetsindikatorer för tal i LKG-registret. Fyra oberoende bedömare från fyra olika LKG-centra bedömde talinspelningar för 93 barn med LKG vid fem års ålder. Resultaten från ombedömningarna jämfördes med registrerad taldata. Resultaten indikerade att variablerna ”Procent korrekta konsonanter”, ”Andel talavvikelser bakom velofarynx” och ”Velofarynxfunktion” (velofarynx är muskelmekanismen som avgör öppnandet och tillslutandet av passagen mellan svalget och näshålan) samt kvalitetsindikatorerna ”Andel barn utan talavvikelser bakom velofarynx” och ”Andel barn med tillräcklig eller marginellt otillräcklig velofarynxfunktion”, var tillförlitliga.

Validering av data för dentoalveolara bettförhållanden i LKG-registret

Studien är avslutad och resultaten publicerades 2019 i European Journal of Orthodontics. Syftet var att utvärdera reliabiliteten i femårsindex för skattning av ocklusion (Atack-index) och Modified Huddart Bodenham-index hos barn födda med enkelsidig läpp- käk- och/eller gomspalt. Avidentifierade gipsmodeller och foton från 101 femåringar födda med enkelsidig läpp- käk- och/eller gomspalt mellan 2009 och 2011 från Sveriges sex LKG-centra inkluderades. Fjorton ortodontister bedömde modellerna individuellt enligt Atack-index två gånger. Resultat från bedömningarna jämfördes också med registrerad data. Sammanfattningsvis var registrerad data tillförlitlig och samstämmigheten mellan bedömare från olika LKG-centra var god.

Utvärdering av tillförlitligheten i taldata baserat på LKG-registret

Studien är avslutad och resultaten publicerades 2018 i Cleft Palate-Craniofacial Journal. Projektet påbörjades som en pilotstudie inom ramen för en magisteruppsats vid Lunds universitet och utvidgades därefter till att omfatta 93 barn födda med någon typ av LKG mellan 2005 och 2009, registrerade i LKG-registret vid fem års ålder vid Skånes Universitetssjukhus. Registrerad taldata jämfördes med motsvarande data baserat på tre oberoende lyssnares bedömningar. Sammanfattningsvis indikerade resultaten att data för AKOK (andelen korrekta orala konsonanter) och talavvikelser bakom velofarynx i LKG-registret är tillförlitlig, medan resultaten för talavvikelser framför velofarynx, velofarynxfunktion och förståelighet bör tolkas med försiktighet. Om skillnader i resultat upptäcks mellan centra bör man gå tillbaka och analysera rådata innan man drar några definitiva slutsatser kring behandlingsresultaten.

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 23 november 2020