Pågående projekt

Tal och språk hos svenska barn med LKG födda i Sverige och utomlands

Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt kommer två delarbeten baserade på registerdata att genomföras. Den första studien ska jämföra talet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 5 års ålder. Den andra studien ska jämföra talet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 10 års ålder, samt undersöka eventuella samband med talet vid 5 års ålder.

Förekomst av LKG med/utan tillkommande syndrom och/eller missbildningar i Sverige

Studien är ett delarbete i ett pågående doktorandprojekt. Information från det medicinska födelseregistret, patientregistret och LKG-registret kommer att användas.

Undersökning av reliabiliteten för data avseende procent korrekta konsonanter

Procent korrekta konsonanter bedömdes tidigare baserat på 30 målkonsonanter. Sedan 2019 bedöms variabeln istället på 59 konsonanter. Tillförlitligheten i inmatad data och den planerade kvalitetsindikatorn ”Andel barn med minst 86 % korrekta konsonanter” kommer framöver att undersökas.

Internationellt adopterade barn med läpp- käk- och/eller gomspalt

Projektet bedrivs av Johnna Sahlsten Schölin, överläkare och doktorand vid Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. I två delstudier kommer barn i LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret att ingå, vilket ger en unik möjlighet att studera en betydligt större population som är nationell. Diagnos, kön, förekomst av andra diagnoser, ålder vid första kontakt med spaltteam och kirurgisk behandling hos internationellt adopterade barn med LKG och jämnåriga svenskfödda barn med LKG kommer att jämföras.

Utvärdering av kirurgdata upp till fem års ålder och taldata vid fem års ålder

Med denna studie vill vi demonstrera hur data från kvalitetsregister för patienter födda med LKG kan användas för öppen jämförelse av resultat mellan behandlingscentra. Resultat för kirurgi upp till fem års ålder och tal vid fem års ålder, vid Sveriges sex LKG-centra, kommer att utvärderas och jämföras. Syftet med kvalitetsregister är att möjliggöra jämförelse av resultat mellan vårdenheter och i förlängningen att förbättra vården. Studien förväntas inspirera till skapande av fler LKG-register globalt.

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 2 september 2021