Pågående projekt

Validering av data för dentoalveolara bettförhållanden i LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret vid 10 års ålder

Syftet är att utvärdera reliabiliteten i tioårsindex för skattning av ocklusion (GOSLON [Great Ormond Street, London and Oslo] yardstick index) hos barn födda med enkelsidig läpp- käk- och/eller gomspalt.
För GOSLON yardstick index är skalan 1 till 5, och här är 2 det optimala förhållandet. Vid ett värde på 1 till 3 är överkäkens relation till underkäken normal eller lätt avvikande och förhållandevis lätt att behandla. Vid ett värde på 4 till 5 är avvikelsen mer svårbehandlad.
Avidentifierade gipsmodeller och foton från 82 tioåringar födda med enkelsidig läpp- käk- och/eller gomspalt från Sveriges sex LKG-centra är inkluderade i studien. Tolv ortodontister bedömer modellerna individuellt.

Utvärdering av tillförlitligheten hos talvariabler och kvalitetsindikatorer för tal i LKG-registret vid 10 års ålder

Syftet är att utvärdera tillförlitligheten hos talvariabler och kvalitetsindikatorer för tal vid 10 års ålder i LKG-registret.
Sex oberoende bedömare från sex olika LKG-centra bedömer talinspelningar för 121 barn med enkel- eller dubbelsidig LKG vid tio års ålder. Resultaten från ombedömningarna jämförs med registrerad taldata för ”Procent korrekta konsonanter”, ”Andel talavvikelser bakom velofarynx” och ”Velofarynxfunktion” (velofarynx är muskelmekanismen som avgör öppnandet och tillslutandet av passagen mellan svalget och näshålan) samt kvalitetsindikatorerna ”Åldersadekvat uttal”, ”Frånvaro av talavvikelser bakom velofarynx” och ”Andel barn med tillräcklig eller marginellt otillräcklig velofarynxfunktion”.

Jämförelse av longitudinella talresultat hos barn med LKG med och utan tillkommande syndrom och/eller missbildningar

Taldata vid 5 och 10 års ålder i registret för totalt 404 barn födda 2009 till 2011 ingår i studien. Resultat hos barn med och utan tillkommande diagnoser jämförs i undergrupper av barn med olika spalttyper.

Velofarynxfunktion och sekundär talförbättrande kirurgi upp till 10 års ålder

Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt kommer ett delarbete baserat på registerdata att genomföras. Studien ska undersöka utvecklingen över tid av den perceptuellt uppfattade velofarynxfunktionen (förmågan att sluta passagen mellan mun- och näshåla med hjälp av mjuka gommen och svalgväggarna) för barn födda med gomspalt med eller utan kluven läpp–käke upp till tio års ålder. Relationen mellan denna utveckling och dels förekomsten av sekundär talförbättrande kirurgi, dels faktorer som kön, spalttyp, tillkommande missbildningar och syndrom, och tidpunkt och sekvensering för primär gomkirurgi ska också undersökas.

Tal och språk hos svenska barn med LKG födda i Sverige och utomlands

Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt kommer två delarbeten baserade på registerdata att genomföras. Den första studien ska jämföra talet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 5 års ålder. Den andra studien ska jämföra talet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 10 års ålder, samt undersöka eventuella samband med talet vid 5 års ålder.

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 4 april 2024