Organisation

Styrgrupp

Utvecklingen av LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret bedrivs i huvudsak av en styrgrupp där två representanter från varje LKG-centrum samt två patientrepresentanter ingår. Styrgruppen är tvärprofessionell och representeras av plastikkirurger, ortodontister, logopeder och omvårdnadspersonal. Styrgruppen följer registerplanen som uppdaterades 2021-12-01.

Registercentrum

Den kompetens som registret behöver utöver den som ingår i styrgruppen, gällande exempelvis statistik, IT, drift och datasäkerhet kring registerplattformen, tillhandahålls av Registercentrum Syd (RC Syd).

Patientinformation

Det finns en informationsbroschyr som är gemensam för hela landet och som delges patient/vårdnadshavare. Utöver detta kan du ta del av information om LKG-registret här på hemsidan.

Behandling av personuppgifter

Registerägare och centralt personuppgiftsansvarig är Region Skåne. Varje enskild användare av registret ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt och att varje LKG-centrums lokala rutiner följs.

Deltagande LKG-centra

Samtliga sex LKG-centra och sju universitetssjukhus som är verksamma i LKG-vården i Sverige registrerar i LKG-registret. Se fliken Deltagande LKG-centra för kontaktuppgifter.

Ansökan om medel från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Sedan 2016 finansieras majoriteten av arbetet med LKG-registret med hjälp av medel från Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister, Sveriges Kommuner och Regioner. Dessförinnan bedrevs arbetet till större delen ideellt och med medel från de dåvarande landsting de deltagande enheterna tillhörde.

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 8 maj 2024