Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
26 juli 2022

Två nya artiklar baserade på LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret har publicerats

 

Två nya artiklar baserade på LKG-registret har publicerats. Den ena artikeln handlar om kirurgidata och bakgrundsfaktorer hos internationellt adopterade barn och barn födda i Sverige 2007 till 2018 upp till fem års ålder. Den andra artikeln handlar om att undersöka tillförlitligheten för variabeln ”Procent korrekta konsonanter” och kvalitetsindikatorn ”Åldersadekvat uttal”, som baseras på variabeln.

I den ena studien jämförde Johnna Sahlsten Schölin och hennes kollegor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset kirurgidata och bakgrundsfaktorer hos internationellt adopterade barn och barn födda i Sverige 2007 till 2018 upp till fem års ålder. Data avseende spalttyp och kön för 331 internationellt adopterade barn och 2 064 barn födda i Sverige undersöktes. För barn födda 2007 till 2013 undersöktes även data avseende kirurgi och tillkommande syndrom och/eller missbildningar. Statistisk analys genomfördes. Förekomsten av enkelsidig och dubbelsidig LKG var högre i gruppen internationellt adopterade barn jämfört med barn födda i Sverige. Inga skillnader sågs mellan grupperna avseende förekomsten av tillkommande syndrom och/eller missbildningar. Primär gomkirurgi genomfördes i högre ålder i gruppen med internationellt adopterade barn jämfört med barnen födda i Sverige och de adopterade barnen genomgick i högre utsträckning sekundär gomkirurgi.

Den andra studien genomfördes av logopeder vid Sveriges sex LKG-centra. Tillförlitligheten för variabeln ”Procent korrekta konsonanter” och kvalitetsindikatorn ”Åldersadekvat uttal”, som baseras på variabeln, undersöktes. Sex logopeder ombedömde oberoende av varandra inspelningar av 96 femåringar med registrerade data för procent korrekta konsonanter i LKG-registret. Resultaten från ombedömningarna jämfördes med registrerade data och statistisk analys genomfördes. Resultaten visade att registerdata för ”Procent korrekta konsonanter” och kvalitetsindikatorn ”Åldersadekvat uttal” är tillförlitliga och kan användas för öppna jämförelser. Om skillnader i behandlingsresultat upptäcks vid jämförelser mellan centra bör rådata analyseras på nytt innan slutgiltiga slutsatser dras kring behandlingsresultaten.