Certifieringsnivå 2

En till glad nyhet före årsskiftet hinner vi med. LKG-registret har nu uppgraderats till certifieringsnivå 2. Detta innebär att vi får fortsatta möjligheter att utveckla vårt register i syfte att förbättra vården och behandlingsresultaten. Ännu en gång, ett stort tack till alla medverkande!

God Jul och Gott Nytt År!

Med denna fina Nisse önskar vi God jul och Gott Nytt År! Under 2018 har vi nått flera milstolpar. För första gången har vi kunnat göra öppna jämförelser av både kirurgidata och data för tänder/bett och tal. Detta ger ytterligare underlag till det förbättringsarbete som redan har påbörjats baserat på registerdata, och förväntas bidra till förbättrad vård. Den första vetenskapliga artikeln baserad på registerdata har publicerats. Ett till manuskript har skickats in för publicering, och vi har ytterligare tre på gång. Dessutom har en studie om adoptivbarn med LKG baserad på registerdata påbörjats inom ramen för ett doktorandprojekt. Under LKG-registermötet i oktober beslutades att införa ett patientrapporterat mått på upplevelse av och tillfredställelse med den givna vården. Vi arbetar aktivt på att rekrytera en patientrepresentant till styrgruppen, som kan hjälpa oss i t ex arbetet med patientrapporterade mått och redovisning av resultat på tillgängligt sätt. Vi har utvecklat flera kvalitetsindikatorer för publicering på ”Vården siffror”, och den första indikatorn kommer att publiceras under 2019. Sammanfattningsvis har vi haft ett produktivt år och vi tackar alla som möjliggör LKG-registrets utveckling! Vi ser fram emot ett kreativt 2019!