Pågående projekt

Sekundär talförbättrande kirurgi och velofarynxfunktion

Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt kommer två delarbeten baserade på registerdata att genomföras.

Den första delstudien ska undersöka förekomsten av sekundär talförbättrande kirurgi hos undergrupper med barn födda med gomspalt med eller utan kluven läpp-käke upp till fem respektive tio års ålder.

Den andra delstudien ska undersöka den perceptuellt uppfattade velofarynxfunktionen, det vill säga förmågan att sluta passagen mellan mun- och näshåla med hjälp av mjuka gommen och svalgväggarna, vid fem och tio års ålder hos barn med olika spalttyper, barn födda utomlands och i Sverige, barn med och utan tillkommande missbildningar och syndrom, barn med och utan språkstörning och/eller talmotorisk störning och barn som har genomgått sekundär talförbättrande kirurgi eller inte.

Tal och språk hos svenska barn med LKG födda i Sverige och utomlands

Inom ramen för ett pågående doktorandprojekt kommer två delarbeten baserade på registerdata att genomföras. Den första studien ska jämföra talet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 5 års ålder. Den andra studien ska jämföra talet hos barn födda i Sverige och utomlands vid 10 års ålder, samt undersöka eventuella samband med talet vid 5 års ålder.

Förekomst av LKG med/utan tillkommande syndrom och/eller missbildningar i Sverige

Studien är ett delarbete i ett pågående doktorandprojekt. Information från det medicinska födelseregistret, patientregistret och LKG-registret kommer att användas.

Undersökning av reliabiliteten för data avseende procent korrekta konsonanter

Procent korrekta konsonanter bedömdes tidigare baserat på 30 målkonsonanter. Sedan 2019 bedöms variabeln istället på 59 konsonanter. Tillförlitligheten i inmatad data och den planerade kvalitetsindikatorn ”Andel barn med minst 86 % korrekta konsonanter” kommer framöver att undersökas.

Internationellt adopterade barn med läpp- käk- och/eller gomspalt

Projektet bedrivs av Johnna Sahlsten Schölin, överläkare och doktorand vid Verksamhet Plastikkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. I två delstudier kommer barn i LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret att ingå, vilket ger en unik möjlighet att studera en betydligt större population som är nationell. Diagnos, kön, förekomst av andra diagnoser, ålder vid första kontakt med spaltteam och kirurgisk behandling hos internationellt adopterade barn med LKG och jämnåriga svenskfödda barn med LKG kommer att jämföras.

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 1 juni 2022