Lägesuppdatering 2018

Nu har vi kommit en bit in på 2018, och ett intensivt arbete pågår med LKG-registret. Nedan följer en beskrivning av en del av det arbete som pågår.

1) I samband med årsrapporten för 2017 upptäcktes skillnader mellan centra för några variabler som utvärderades vid 5 års ålder. Frågan är om resultaten var tillförlitliga. Under våren kommer därför samtliga inspelningar för barn födda med enkelsidig eller dubbelsidig LKG, och som resultaten i årsrapporten baserades på, att bedömas om av en logoped från varje LKG-centrum i Sverige, för att se om skillnaderna kvarstår.

2) Ortodontister från alla Sveriges centra har redan bedömt modeller och bilder av barnen med enkelsidig LKG, vars resultat presenterades i årsrapporten. Under våren kommer bedömningarna att jämföras med den data som är inmatad i LKG-registret, för att se om resultaten överensstämmer.

3) Resultaten från intercenterstudien av tal vid 5 års ålder håller på att analyseras, och kommer att rapporteras under året.

4) Ett föräldra-rapporterat mått på barnens förståelighet vid 5 och 10 års ålder finns i registret. Inom teamen pågår nu diskussioner kring vilket/vilka patientrapporterade mått som ska inkluderas. Beslut kommer att fattas under året.

5) Revidering av layouten och eventuellt innehållet i online-rapporteringen pågår, för att göra den tydligare och även mer användbar för de som registrerar data.

6) Den 4 till 5 oktober planeras ett kalibreringsmöte i Stockholm för samtliga professioner som registrerar i LKG-registret. Syftet är att ytterligare förbättra tillförlitligheten i de data som registreras.

Vi ser fram emot att uppdatera er kring hur arbetet fortskrider under året!