Avhandling om tal och språk hos internationellt adopterade barn med LKG

Fredagen den 5 juni 2020 disputerade AnnaKarin Larsson med avhandlingen ”Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate – longitudinal perspectives on speech production and language ability”, vid Göteborgs universitet. Opponent var professor Nancy Scherer, Arizona State University, USA. Möjlighet fanns att delta i disputationen online.

Avhandlingen visade att de internationellt adopterade barnen med LKG utvecklade sin talproduktion mycket från 3 års ålder, trots att de genomgick gomslutning senare än de icke-adopterade barnen, men att många av de adopterade barnen hade kvarstående talsvårigheter i skolåldern. LKG ökade inte risken för språkstörning hos de adopterade barnen. Många av de adopterade barnen verkade vara i riskzonen för att ha försenad språkutveckling flera år efter adoptionen, oavsett om de var födda med LKG eller inte. Länk till avhandlingen:

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/63610/1/gupea_2077_63610_1.pdf

Avhandling om taldyspraxi och LKG

Fredagen den 29 maj 2020 disputerade Ann Malmenholt med avhandlingen ”Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech or cleft palate”, vid Karolinska institutet. Opponent var Dr Sara Wood vid Queen Margaret University Edinburgh, UK. Möjlighet fanns att delta i disputationen online. Taldyspraxi innebär svårigheter med planering, programmering, automatisering och samordning av musklerna som är involverade i tal.

Bland annat visade resultaten att taldyspraxi förekom i högre utsträckning hos barn med LKG än barn utan LKG, men taldyspraxi förklarade inte den avvikande artikulationen hos barn med LKG. De flesta svenska barnlogopeder uppgav att de har behov av mer utbildning om taldyspraxi. Länk till avhandlingen: 

https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/47118/Thesis_Ann_Malmenholt.pdf?sequence=7&isAllowed=y&_ga=2.87090587.2041491317.1593178286-1686440581.1522307158

Ny artikel om LKG-registret publicerad

Den fjärde vetenskapliga artikeln, baserad på LKG-registret, publicerades i BMC Health Services Research med open access 2020-06-11. Författare är Kristina Klintö och medarbetare från samtliga Sveriges LKG-centra. Syftet med LKG-registret är att främja kvalitetskontroll, forskning och förbättring av behandlingen vid LKG, genom jämförelse av de långsiktiga resultaten avseende kirurgi, tänder/bett och tal vid Sveriges LKG-centra. Syftet med studien var att undersöka täcknings- och rapporteringsgraden i LKG-registret. I artikeln beskrivs även LKG-registrets utformning och frågor om variablernas reliabilitet (d v s tillförlitlighet) och validitet (d v s om de mäter det de är avsedda att mäta) diskuteras. För att uppnå hög reliabilitet och validitet i ett kvalitetsregister, måste täcknings- och rapporteringsgraden vara hög, och de variabler som ingår måste vara få och tillförlitliga. Dessutom måste de som registrerar kalibrera sig med varandra regelbundet. LKG-registret uppfyller detta, och det är därför möjligt att använda registerdata för öppen jämförelse mellan LKG-centra. Om skillnader mellan behandlingscentra upptäcks måste nya bedömningar av insamlad rådata genomföras, innan det är möjligt att dra definitiva slutsatser av resultaten.

Länk till artikeln finns här: https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05389-x